Regulamin serwisu Medipoland Sp. z o. o.

Regulamin świadczenia usług dla użytkowników portalu MEDIPOLAND.pl w domenach: medipoland.pl, medipoland.com, medipoland.it, medipoland.de z dnia 25.05.2018 r. 

 

Niniejszym oświadczamy, że osoby korzystające z portalu są jednocześnie uznawane za podmioty, które zapoznały się i akceptują treść regulaminu. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dokładne zapoznanie się z poniższym tekstem.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Usługodawca

 1. Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest MEDIPOLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach adres: 44 – 100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 24 lok. 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gliwice w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000696100,  NIP: 6312673930.
 2. MEDIPOLAND Sp. z o.o. nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm.), zwaną w dalszej części U.D.L., i nie udziela jakichkolwiek świadczeń opieki zdrowotnej.
 3. Usługodawca nie jest sprzedawcą usług prezentowanych w Serwisie, ani nie jest stroną umowy w przypadku zawarcia przez Użytkownika Serwisu umowy z Partnerem. Usługodawca nie odpowiada za przebieg i realizację umowy pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Partnerem.

§ 2. Definicje

 1. Operator Serwisu  – Usługodawca, czyli MEDIPOLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach adres: 44 – 100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 24 lok. 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gliwice w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000696100,  NIP: 6312673930.
 2. Formularz kontaktowy –  dokument elektroniczny, zapewniający komunikację między Usługodawcą, a Użytkownikiem oraz Użytkownikiem, a Partnerem, którego prawidłowe wypełnienie jest niezbędne do realizacji Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Cenniki – orientacyjne ceny usług oferowanych przez Partnerów, które są podawane Usługodawcy. Informacje cenowe zamieszczone w Serwisie, w tym Cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Infolinia – specjalne linie telefoniczne umożliwiające kontakt pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą oraz Użytkownikiem, a Partnerem aby skorzystać z usługi Partnera. Usługodawca zobowiązuje się rejestrować i przechowywać rozmowy przeprowadzane za pośrednictwem Infolinii z poszanowaniem przepisów prawa.
 5. Komentarz – opublikowana przez  Użytkownika wypowiedź, odnośnie materiałów zamieszczonych w Serwisie. Użytkownik ma prawo zachować anonimowość i może opublikować komentarz tylko poprzez wskazanie imienia lub nick, bez podawania swojego imienia i nazwiska. Operator Serwisu przed opublikowaniem komentarza dokonuje weryfikacji jego treści, celem wyeliminowania  obraźliwych, wulgarnych i rasistowskich treści, a także materiałów reklamowych lub innych naruszających przepisy powszechnie obowiązujące.
 6. Konsument  – Użytkownik, który korzysta z Usług dostępnych w Serwisie w sposób niezwiązany z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Materiały  – dostępne w Serwisie prezentacje, informacje, artykuły, fora dyskusyjne, opinie i komentarze Użytkowników, zdjęcia, cenniki.
 8. Opinia  –  ocena usługi Partnera, dokonana przez korzystającego z niej Użytkownika, która następnie zostaje opublikowana w Serwisie. Użytkownik na swoje życzenie może zachować anonimowość i może je opublikować tylko poprzez wskazanie imienia lub nick bez podawania imienia i nazwiska. Operator Serwisu przed opublikowaniem komentarza dokonuje weryfikacji jego treści, celem wyeliminowania  obraźliwych, wulgarnych i rasistowskich treści, a także materiałów reklamowych lub innych naruszających przepisy powszechnie obowiązujące.
 9. Partner  –  podmioty prawne prowadzące  działalność leczniczą w rozumieniu U.D.L. lub podmioty oferujące usługi takie jak usługi hotelarskie, usługi SPA & Wellness oraz inne usługi prezentowane w Serwisie.
 10. Prezentacja  – przedstawione w formie pisemnej albo graficznej wszelkie informacje o Partnerze i świadczonych przez niego usługach, tworzone w całości przez Operatora Serwisu, w oparciu o dane i materiały, a także cenniki przedstawione przez Partnera.
 11. Regulamin  –  niniejsza treść regulaminu, którego akceptacja przed skorzystaniem z Serwisu jest koniecznym warunkiem do świadczenia usług.
 12. Serwis  – wyspecjalizowany portal internetowy dostępny pod adresem URL: medipoland.pl, którego właścicielem jest Usługodawca wskazany w §1 niniejszego Regulaminu, umożliwiający dostarczanie Użytkownikom materiałów w postaci elektronicznej, informacji oraz cenników dotyczących świadczonych na terenie Polski UE usług medycznych, hotelowych, turystycznych i Spa & Wellness. Korzystanie z Serwisu pozwala na pozyskiwanie informacji o usługach Partnerów, w szczególności:
 1. Uzyskiwanie szczegółowych informacji o oferowanych usługach Partnerów, a także umówienie terminu on-line, celem skorzystania  z usługi Partnera,
 2. Uzyskanie informacji o cenach usług oferowanych na terenie Polski i UE,
 3. Komentowanie artykułów zamieszczonych w Serwisie,
 4. Zadawanie pytań wybranym specjalistom,
 5. dodawanie własnych opinii odnośnie usług oferowanych przez Partnerów, a także zapoznanie się z opiniami innych,
 6. przejrzenie fotografii sprzed i po zabiegach przeprowadzanych przez Partnerów,
 7. możliwość zakupienia bonów  upominkowych na oferowane przez Partnerów usługi.
 1. Świadczenie zdrowotne – zgodnie z art. 2 pkt 10 U.D.L. są to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;
 2. Umowa  – to umowa o świadczenie usług opisanych w niniejszym Regulaminie i świadczonych przez Partnerów, zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługa informacyjna  – oferowana w ramach serwisu bezpłatna usługa wykonywana drogą elektroniczną, której celem jest udostępnienie stron internetowych pozwalających Partnerom na prezentację usług Partnerów, a Użytkownikom na zapoznanie się z ofertami Partnerów oraz informacjami na temat możliwości korzystania w Polsce z usług medycznych, hotelowych, turystycznych, Spa & Wellness.  Korzystając z usługi informacyjnej użytkownik ma prawo zachować pełną anonimowość.
 4. Usługa „Umów wizytę” – bezpłatna usługa wykonywana drogą elektroniczną lub telefoniczną, z której może skorzystać tylko Użytkownik o pełnej zdolności do czynności prawnych, celem umówienia terminu wizyty lekarskiej, usługi kosmetycznej lub noclegu. Rezerwując wizytę Użytkownik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych.
 5. Usługa „Zadzwoń” – bezpłatna usługa wykonywana drogą elektroniczną lub telefoniczną, z której może skorzystać tylko Użytkownik o pełnej zdolności do czynności prawnych, celem zadania pytania do wybranego przez Użytkownika lekarza. Zadając pytanie Użytkownik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych.
 6. Usługa „Bon” – odpłatna usługa, z której może skorzystać Użytkownik polegająca na sprzedaży przez Usługodawcę imiennego dokumentu pozwalającego na skorzystanie z wybranej  Usługi Partnera, za cenę nie przekraczającą wartości nominalnej bonu na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 7. Usługa „Raty”  - odpłatna usługa, z której może skorzystać Użytkownik polegająca na skontaktowaniu drogą elektroniczną Użytkownika z Partnerem, celem  umożliwienia sfinansowania na podstawie odrębnej umowy zawartej między Użytkownikiem serwisu, a Partnerem.
 8. Usługa Partnera  – usługi oferowane przez Partnerów, w tym:
 1. Usługa medyczna - dowolna usługa zdrowotna realizowana w obszarze medycyny przez podmiot leczniczy w rozumieniu U.D.L., w tym w szczególności medycyny estetycznej;
 2. Usługa hotelarska – usługa  turystyczna polegająca na krótkotrwałym, ogólnie dostępnym wynajmowaniu domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia o usługach turystycznych (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 187.);
 3. Usługi kosmetyczne – usługi mające na celu poprawę urody, w szczególności usługi odnowy biologicznej, medycyny estetycznej, anti-aging i inne związanie z prawidłowym utrzymaniem ciała.
 1. Usługa wykonywana drogą elektroniczną – usługa wykonywana w formie przekazu danych na odległość, które są przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz.U. z 2016 poz. 1489) bez jednoczesnej obecności stron, na indywidualne żądanie usługobiorcy.
 2. Użytkownik Serwisu – każda osoba, korzystająca z Serwisu w zakresie Usługi informacyjnej, która poprzez urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostęp do Internetu wchodzi na jedną ze stron w domenach: MEDIPOLAND: medipoland.pl, medipoland.com, medipoland.it, medipoland.de. Jednakże Użytkownikiem korzystającym z pozostałych Usług oferowanych przez Partnera może być jedynie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

§ 3. Serwis, czyli zawartość portalu medipoland.pl.

 1. Zastrzega się, że wszelkie informacje zamieszczone w niniejszym Serwisie nie stanowią profesjonalnych porad medycznych, diagnozowania lub leczenia, gdyż mają one charakter wyłącznie informacyjny. Oparcie się tylko na informacjach przedstawionych w Serwisie albo pozyskanymi w związku z skorzystaniem świadczonej przez Usługodawcę usługi i lekceważenie porad lekarza jest nieprawidłowe.
 2. Usługodawca nie rekomenduje w żaden sposób przeprowadzenia określonych badań, nie poleca Usługobiorcy skorzystania z  konkretnych usług lekarzy,  a także nie zamieszcza żadnych opinii w Serwisie. Wskazuje się, że zakładka: „Opinia - Rekomendacja”  przy opisie danego lekarza nie jest formą jakiejkolwiek oceny lecz tylko służy do potwierdzenia jego działalności.
 3. Skorzystanie przez Użytkownika z usługi danego Partnera (np. lekarza, placówki leczniczej, gabinetu Spa & Wellness) zależy tylko od jego decyzji, za którą Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Usługodawca  zobowiązuje się do umieszczenia w Serwisie rzetelnych i aktualnych informacji. Wszelkie wątpliwości co do danych zamieszczonych w Serwisie powinny być rozwiązywane z Partnerem świadczącym usługę danemu Użytkownikowi. Możliwe jest też skorzystanie przez Użytkownika z porad udzielanych przez konsultantów Infolinii lub z Formularza kontaktowego, celem pozyskania dodatkowych informacji.

 

 

Rozdział II

Warunki Umowy

§ 4. Zawarcie i rozwiązanie Umowy.

 1. Użytkownik ma możliwość zawrzeć umowę z Usługodawcą poprzez skorzystanie za pośrednictwem Serwisu z usługi „Umów wizytę” lub usługi „Zadzwoń”.
 2. Użytkownikowi, za wyjątkiem pkt. 3) ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na drogą elektroniczną na adres kontakt@medipoland.pl Termin został zachowany, gdy oświadczenie wysłano przed jego upływem.
 3. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy, w przypadku gdy  w terminie miesiąca od odstąpienia skorzystał z Usługi Partnera za pośrednictwem jednej z Usług Usługodawcy.
 4. Rozwiązanie Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem następuje:
 1. w przypadku zamieszczenia sprzecznych z prawem danych, z chwilą doręczenia  przez Usługodawcę żądania usunięcia danych,
 2. w przypadku podania nieprawdziwych danych, z chwilą negatywnej weryfikacji tożsamości Użytkownika przez Usługodawcę.

5. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 5. Reklamacje i rozwiązywanie sporów.

 1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pisemnie, faksem telefonicznie, elektronicznie (e-mail) lub osobiście (ustnie lub pisemnie) w siedzibie Operatora Serwisu tj. 44 – 100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 24 lok. 7; adres e-mail: kontakt@medipoland.pl .
 2. W treści reklamacji należy wskazać imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail, przyczyny reklamacji i wymagania co do oczekiwanej odpowiedzi przez Usługodawcę na reklamację. Operator Serwisu wzywa Użytkownika do uzupełnienia w wyznaczonym zakresie danych w reklamacji, w przypadku gdy są one niekompletne.
 3. Operator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania niezawierającej braków reklamacji,  z jednoczesnym zawiadomieniem Użytkownika, w wskazany przez niego sposób  (pismo lub e-mail) o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Zastrzega się, że usługi Partnera mogą być reklamowane wyłącznie na zasadach ustalonych przez Partnerów przy zawarciu umowy z Partnerem.
 5. Wszelkie możliwe spory związane z Usługami Usługodawcy będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 7. Usługodawca jest skłonny do polubownego rozwiązywania ewentualnie powstałych sporów i wyraża zgodę, na skorzystanie przez Użytkownika z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń poprzez mediację.

 

Rozdział III

Warunki korzystania z Serwisu.

§ 6. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik, celem skorzystania z  Serwisu musi spełnić następujące warunki:
 1. posiadanie dostępu do komputera lub innego urządzenia wyposażonego w połączenie internetowe i przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
 2. akceptacja Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.
 1. Przed skorzystaniem z Serwisu konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem, którego aktualna wersja znajduje się na stronie medipoland.pl. Użytkownik ma możliwość pobrania i utrwalenia na swoim nośniku Regulaminu w postaci pliku PDF lub jego wydrukowania.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia Formularza kontaktowego. Konieczne jest wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*), a więc podanie: adresu e-mail oraz numeru telefonu, pod rygorem odmowy  świadczenia Usług Usługodawcy i Usług Partnerów .
 1. Użytkownik, w przypadku kontaktu z Usługodawcą drogą internetową, wypełniając Formularz kontaktowy musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co następuje poprzez zaznaczenie pola, o następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Medipoland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 24/7 w celu rezerwacji terminu konsultacji lub zabiegu u Partnera oraz w celu weryfikacji wykonania usług przez Partnera zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.). Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.”

 1. Użytkownik, w przypadku kontaktu poprzez telefoniczną Infolinię, musi wyrazić ustnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poprzez zaakceptowanie formuły podanej przez konsultanta w brzmieniu  „Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Medipoland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 24/7 w celu rezerwacji terminu konsultacji lub zabiegu u Partnera oraz w celu weryfikacji wykonania usług przez Partnera? Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści przetwarzanych danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów”.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika, który jest zobowiązany do podania pełnych i prawdziwych danych, pod rygorem odstąpienia od  Umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem.
 2. Użytkownik ma prawo do umieszczania konkretnych plików, Komentarzy, Opinii lub jakichkolwiek innych treści, podczas korzystania z Serwisu, nie naruszając swym działaniem praw osób trzecich. Umieszczanie wskazanych treści może się odbyć tylko pod warunkiem, że Użytkownikowi przysługują mu w tym względzie wszelkie prawa, i jest uprawniony dla tego typu działań.
 3. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lob modyfikowania przez Użytkownika zamieszczonych danych w Serwisie, w tym zdjęć, filmików, bazy danych, które są własnością Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie, że logo, wygląd graficzny Serwisu oraz treści w nim zawarte są objęte ochroną wynikającą z przepisów o prawie autorskim i prawa własności przemysłowej.
 5. Zakazane jest aby Użytkownik za pomocą Serwisu, w jakikolwiek sposób reklamował lub promował usługi określonych podmiotów gospodarczych i prywatnych, w szczególności podmiotów prowadzących działalność leczniczą, hotelarską, turystyczną, SPA & Wellness.
 6. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne z wyjątkiem Usługi „Bony” i „Raty”.

 

§ 7. Bezpieczeństwo Serwisu.

 1. Wszelkie szkody poniesione w trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu, powstałe wskutek zagrożeń występujących w internecie (np. wirusy, instalacja szkodliwego oprogramowania, spam, łamanie haseł, malware, spyware), są niezależne od Operatora Serwisu i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Usługodawca jako administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych  przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Usług w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest konieczne dla właściwej realizacji Usług Usługodawcy i Partnera.
 2. Przetwarzanie danych przekazywanych przez Użytkowników, w tym informacji mających charakter danych osobowych następuje z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 3. Użytkownik, który, korzystając z Serwisu udostępnił swoje dane osobowe  ma prawo dostępu do ich treści swoich, prawo ich poprawiania, uzupełniania. W każdym czasie  może wystąpić z żądaniem zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia. Żądanie usunięcia danych, koniecznych do korzystania z usług Serwisu jest jednoznaczne z utratą uprawnień Użytkownika.
 4. Realizacja Usług „Zadzwoń” i „Umów wizytę” wymaga wyrażenia zgody na przekazanie danych osobowych Użytkownika Partnerowi, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w ramach Formularza Kontaktowego lub złożenia ustnego oświadczenia konsultantowi Infolinii.
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w celach marketingowych, bez rygoru możliwości korzystania z Usług Serwisu.

 

§9 . Zasady publikowania przez Użytkowników Komentarzy i Opinii.

 1. Użytkownik ma możliwość publikowania w Serwisie Komentarzy i Opinii, w przypadku skorzystania  z usługi Partnera.
 2. Komentarze i Opinie nie mogą zawierać, treści o których mowa w § 2 pkt 5 i 8 Regulaminu oraz nie mogą posiadać charakteru zniesławiającego, znieważającego lub spełniać przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji.
 3. Prawdziwe zarzuty opublikowane w celu ochrony słusznie uzasadnionego interesu nie stanowią zniesławienia.
 4. Operator ma prawo do udostępnienia na żądanie uprawnionego danych pozwalających na identyfikację Użytkownika w przypadku opublikowania wpisu naruszającego zasady określone § 9 pkt 3 Regulaminu.
 5. Wszelkie niezgodne z warunkami użytkowania Serwisu Komentarze i Opinie Użytkowników w zostaną usunięte przez Operatora, w przypadku ich sprzeczności z prawem albo z dobrymi obyczajami.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie Komentarze i Opinie, będące przejawem subiektywnych ocen Użytkowników.
 7. Z chwilą opublikowania Komentarza lub Opinii przez Użytkownika, ma on jedynie możliwość ich modyfikacji albo usunięcia, a pozostałe prawa ma Operator Serwisu, którego częścią staja się zamieszczone treści przez Użytkownika.

 

Rozdział III

Usługi Usługodawcy dostępne w Serwisie.

§ 9. Usługa informacyjna.

 1. Usługa informacyjna to bezpłatna usługa wykonywana drogą elektroniczną, oferowana w ramach Serwisu, służąca Partnerom do prezentacji ich usług, a Użytkownikom pozwala na zapoznanie się z ofertami Partnerów oraz informacjami na temat możliwości korzystania w Polsce z usług medycznych, hotelowych, turystycznych, Spa & Wellness. Użytkownik ma możliwość anonimowego korzystania z tej usługi.
 2. Przeglądarka internetowa‚ z której korzysta Użytkownik‚ może przechowywać na nośniku Użytkownika pliki tekstowe‚ tak zwane "cookies" (ang. ciasteczka), celem rozpoznawania stałych Użytkowników oraz ułatwienia dostępu do stron Usługodawcy. Pliki cookies nie powodują uszkodzenia komputerów czy plików oraz nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

§ 11. Usługa „Umów wizytę”

 1. Usługa „Umów wizytę” to bezpłatna usługa wykonywana drogą elektroniczną lub telefoniczną, mająca umożliwić Użytkownikowi zarezerwowanie terminu wizyty lekarskiej, usługi kosmetycznej, noclegu lub innej świadczonej Usługi  przez Partnera.
 2. Użytkownik wybiera sobie termin wizyty, który następnie podlega akceptacji przez Partnera, w przypadku braku dostępności następuje wskazanie innego terminu.
 3. Użytkownik, korzystając z tej usługi ma obowiązek przekazania Partnerowi swoich danych osobowych Użytkownika.

§ 12. Usługa „Zadzwoń”

 1. Usługa „Zadzwoń” to bezpłatna usługa wykonywana drogą elektroniczną lub telefoniczną mająca umożliwić Użytkownikowi zadanie pytania w formie telefonicznej lub za pośrednictwem Formularza Kontaktowego do wybranego przez siebie lekarza lub innego Partnera.
 2. Pytania są kierowane do wybranego przez Użytkownika lekarza za pośrednictwem konsultantów Usługodawcy, który przekazuje odpowiedź na adres e-mail podany przy zadawaniu pytania.
 3. Użytkownik, korzystając z tej usługi ma obowiązek przekazania Partnerowi swoich danych osobowych Użytkownika.

 

§ 13. Usługa „Bony medyczno-turystyczne MEDIPOLAND”.

 1. Bon medyczno-turystyczny to dokument o określonej wartości pieniężnej, wystawiony przez Usługodawcę i umożliwiający Użytkownikowi skorzystanie z Usługi wybranego Partnera w terminie 12 miesięcy od dnia wskazanego w treści bonu.
 2. Bon może mieć dowolny nominał wskazany przez Użytkownika, odpowiadający kwocie zapłaconej przez Użytkownika Usługodawcy na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę.
 3. Nabycie bonu jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Internetu poprzez zamówienie złożone na adres mailowy: kontakt@medipoland.pl.
 4. W razie potrzeby możliwa jest zamiana bonów medycznych na wakacyjne i wakacyjnych na medyczne o takim samym nominale.
 5. Bon medyczny uzyskuje ważność jedynie w przypadku podpisania go przez osobę upoważnioną przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca zezwala na użycie Bonu jedynie jako zapłaty (całkowitej lub częściowej) na wszystkie oferty prezentowane w Serwisie.
 7. W przypadku zakupu Usługi Partnera o łącznej wartości wyższej od wartości, na jaką opiewa posiadany bon – Użytkownik musi dokonać dopłaty w formie gotówkowej lub przelewem.
 8. Nie jest możliwa całkowita lub częściowa zamiana bonu na gotówkę.
 9. Przed realizacją bonu Użytkownik powinien skontaktować się z Doradcą Medipoland pod nr telefonu (22) 230 20 26
 10. Za bon zagubiony, skradziony, lub utracony w jakikolwiek inny sposób nie będzie wystawiany nowy.
 11. Bon medyczno-turystyczny może być użyty, jako płatność jedynie przez osobę, na której nazwisko został wystawiony. Nazwisko uprawnionego do realizacji bonu wskazuje Użytkownik przy dokonaniu zakupu bonu. Partner może zażądać okazania dokumentów potwierdzających tożsamość osoby realizującej bon.
 12. Nie można dokonać przelewu praw z bonu ani sprzedaży bonu osobie trzeciej.
 13. W przypadku bonów na okaziciela obowiązuje dopłata 10 % wartości nominału.
 14. Bon medyczno-turystyczny nie stanowi papieru wartościowego.

 

Rozdział IV

§ 14. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za to czy Użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z Usługi Partnera.
 2. Partnera, celem zakwalifikowania Partnera, jako uprawnionego do skorzystania z Usługi medycznej przeprowadza badania kontrolne u Użytkownika, celem określenia przesłanek świadczenia wybranej przez niego Usługi medycznej Partnera. Usługi medyczne Partnerów są realizowane na podstawie przepisów U.D.L. oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj.: Dz.U. z 2017 r., poz. 125 z późn. zm.).
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Usługi Partnera.
 4. Roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależyte wykonanie Usługi Partnera mogą być kierowane wyłącznie bezpośrednio do Partnera.
 5.  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści zawartych w Serwisie związanych z opisem lub ceną Usług Partnerów Użytkownik winien poinformować o tym Partnera za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@medipoland.pl udostępnionego przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca zobowiązany jest do publikowania prawdziwych i rzetelnych materiałów dostarczanych przez Partnerów.

Rozdział V

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego zwiększania lub zmniejszania funkcjonalności Serwisu a także przerw technicznych za uprzednim poinformowaniem Użytkowników, celem przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich lub zwalczania innych nieprzewidzianych utrudnień w funkcjonowaniu lub dostępności Serwisu.
 2. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
 3. Operator Serwisu zobowiązuje się do informowania Użytkownika o wszelkich wprowadzonych do regulaminu zmianach. Komunikat będzie się pokazywać przy pierwszym logowaniu na Konto. Użytkownik ma obowiązek ustosunkować się do treści wprowadzonych zmian, a brak akceptacji jest równoznaczny z rozwiązaniem Umowy.
 4.  Zmiany regulaminu Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora Serwisu, nie krótszym jednak, niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie Serwisu i zawiadomienia Użytkownika.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę tj. 25.05.2018r. 

 

§ 16. Podstawa prawna.

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną są oparte o następujące regulacje prawne:
 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.: Dz.U. z 2017.1219 ze zm., zwana dalej - „U.Ś.U.D.E.”),
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm., zwany dalej – „K.C.”),
 3. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.).
 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 U.Ś.U.D.E.